Antibakteriální multifunkční nátěry FN® jsou výsledkem uplatnění poznatků v oblasti nanotechnologií. Představují druhou generaci nátěrových hmot s fotokatalytickým antibakteriálním efektem. Patří do absolutní špičky nejúčinnějších nátěrových hmotot s fotokatalytickým efektem na světovém trhu. Konkurenční produkty svojí účinností překonávají až stokrát.

Povrchová vrstva vytvořená FN® nátěrem působí, je-li aktivována ultrafialovým světlem, jako katalyzátor oxidační reakce mezi vzdušným kyslíkem a molekulami oxidovatelných látek, které se vrstvy dotknou. Dochází k úplné oxidaci molekul látek. Tento efekt je poháněn světlem a je nevyčerpatelný (na rozdíl od chemie).

Pokud se aktivované vrstvy dotkne virus, bakterie, nebo mikroskopická částice organického materiálu, okamžitě reagují se vzdušným kyslíkem. Finálně dojde k jejich rozložení až na molekuly vody, oxidu uhličitého a dalších zdraví neohrožující látky.

EFEKTY PRO ZDRAVOTNICTVÍ A OCHRANU ZDRAVÍ

Popsaná vlastnost aktivované FN® vrstvy má ve spojení s její extrémní fotokatalytickou účinností řadu praktických efektů využitelných ve zdravotnictví a při ochraně zdraví:

Prevence nozokomiálních (nemocničních) infekcí

Na vysoce oxidačním aktivovaném FN® povrchu není schopen usadit se, přežít a rozvíjet se žádný mikroorganismus. Mikroorganismy si nejsou schopny vytvořit proti fotokatalytickému efektu odolnost . Antimikrobiální efekt chemických prostředků učinkuje velmi krátkou dobu. Většina z nich ztratí účinnost jakmile uschne. Od rohoto okamžiku je povrch bleskově znovu zasídlem mikroorganismy. Aktivovaný FN® povrch zůstane bez mikroorganismů permanentně

Prevence vypuknutí a rozšiřování nákaz ve zdravotnických zařízeních

Vysoká fotokatalytická účinnost aktivovaného FN® povrchu přeměňuje plochy natřené FN® suspenzí na účinnou čističku vzduchu. Při přirozeném proudění vzduchu v místnosti dochází ke kolizím mikroorganismů rozptýlených ve vzduchu s aktivní FN® vrstvou. Tímto způsobem dochází ke snižování celkové koncentrace patogenních mikroorganismů v prostoru místností, jejichž stěny a strop jsou ošetřeny FN®.

Ochrana personálu zdravotnických zařízení a pacientů před nebezpečnými látkami, jako jsou desinfekční prostředky a chemikálie, výpary z dřevotřískového nábytku a umělých hmot a toxiny produkovanými bakteriemi, které sídlí ve vzduchotechnice.

Aktivovaná FN® plocha čistí vzduch od molekul a mikroskopických částic nebezpečných látek, s nimiž si neumí poradit žádná jiná technologie. Při kolizích těchto látek, rozptýlených ve vzduchu místnosti, s aktivní FN®plochou, dochází k rychlému odstraňování jejich účinným rozložením převážně na molekuly H2O a CO2 .

Ochrana personálu a pacientů před imisemi, které pronikají do interiérů budov z vnějšího prostředí a mají negativní dopad na jejich zdraví.

Efekt působení je stejný, jak je popsán v předchozím bodu. Aktivovaná FN® plocha účinně degraduje i nebezpečné látky obsažené v imisích jak v podobě molekul, tak i ve vazbě na jemné prachové částice (PM1, PM2,5). Dochází k likvidaci benzapzrenu, polyaromatických uhlovodíků, výfukových plynů a dalších látek ohrožujících lidské zdraví.

Menší narušení chodu zdravotnického zařízení v důsledku snížení frekvence malování.

FN® je klasifikován jako antibakteriální nátěrová hmota. V případě jejího použití se četnost malování prostor řídí, podle novelizované vyhlášky č. 306/2012 Sb., doporučením výrobce. Výrobce antibakteriálních FN® nátěrů doporučuje obnovit nátěr jedním nástřikem po 5 letech.

EKONOMIKA

Využití FN® nátěrů ve zdravotnictví je ekonomicky efektivnější než pravidelné malování nejlevnějšími interiérovými hlinkovými barvami.

Aktivovaná FN® plocha má samočistící schopnosti redukující aerosolové kapénky mastných nečistot, prach a saze. Ošetřené stěny a stropy proto zůstávají dlouhodobě čisté.

Přímé náklady na aplikaci FN® nátěrů instalaci UVA nasvícení, údržbu a elektrickou energii pro UVA světelné zdroje vycházejí v horizontu 5 let stejné nebo nižší, než pravidelné malování nejlevnější bílou interiérovou barvou.

Výraznou ekonomickou úsporu představují nepřímé náklady a ztráty spojené s každoročním narušením chodu zdravotnického zařízení v souvislosti s častým malováním.

Tím, že aktivovaná FN® plocha redukuje ve vzduchu mikroskopické částice lepivých organických látek dochází i ke snížení zanášení vzduchotechniky. To veden k menší četnost výměny filtrů (včetně drahých Hepa filtrů) a snížení nákladů údržby vzduchotechniky.

Významným ekonomickým efektem využití FN® nátěrů ve zdravotnictví je redukce nákladů na léčbu pacientů v souvislosti se snížením rizika přenosu a šíření infekcí v důsledku sanitárního efektu fotokatalytického povrchu zdí ošetřených těmito nátěry. Průměrné náklady na léčbu jednoho pacienta nakaženého nozokomiální infekcí v českých nemkocnicích jsou odhadovány na 225 000,- Kč.

Investice do antibakteriální fotokatalytické technologie FN® nátěrů na chirurgickém pracovišti středně velké nemocnice může, v kombinaci s dalšími standardními hygienickými opatřeními, ročně snížit náklady spojené s léčbou nozokomiálních infekcí o stovky tisíc korun.

APLIKACE

Antibakteriální FN® nátěry jsou vodné suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ( TiO2) s dalšími minerálními látkami. Nanášejí se jako svrchní vrstva na stávající malbu stěn a stropu interiéru. Nátěry nejsou omyvatelné. Vytvořená FN® vrstva je zcela inertní a kompatibilní se všemi chemickými a desinfekčními prostředky.

K aplikaci se využívají standardní malířské prostředky – stříkání nebo nanášení válečkem, či štětcem. K zajištění aktivace, a tedy dobré funkčnosti, vytvořené fotokatalytické FN® vrstvy je nutno v interiérech budov zajistit nasvícení ošetřených ploch denním světlem nebo umělým zdrojem UVA světla. Doporučená vlnová délka 365 nm a nízká intenzita UVA záření potřebného k aktivaci fotokatalytického FN® povrchu splňuje všechny platné normy a nepředstavuje riziko pro zdraví personálu ani pacientů zdravotnických zařízení. Pro nasvícení jsou využívány standardně dostupné UVA zářivky od osvědčených výrobců (např. Philips). Využít je možno také nasvícení UVA LED diodami.

Antibakteriální FN® nátěry mají všechny potřebné certifikace a jejich účinnost byla ověřena akreditovanými laboratořemi a řadou aplikací.