Fotokatalytické nátěry FN® vykazjí mimořádně silný efekt při čištění vzduchu a ochraně povrchu proti usazování špíny a mikroorganimů. Svojí fotokatalytickou účinností překonávají konkurenční produkty na trhu až stonásobně

Mechanismus obrany proti usazování a růstu mikroorganismů

Vysoce účinný fotokatalytický povrch vytváří pro usazování a růst mikroorganismů mimořádně nepříznivé podmínky na základě tří vzájemně propojených efektů:

  1. fotokatalytický jev účinně odstraňuje z povrchu mikroskopické částečky organických nečistot, které slouží mikroorganismům jako potrava.
  2. při přímém kontaktu mikroorganismu se světlem aktivovaným fotokatalytickým povrchem dojde k narušení jejich buněčné stěny v důsledku interakce atomů organických molekul, z nichž se skládá, s uvolněnými elektrony a elektronovými dírami na povrchu nanokrystalů fotokatalyzátoru,
  3. nátěrová vrstva FN® neobsahuje látky, které by většina mikroorganismů mohla využít efektivně pro svoji výživu.

V důsledku toho se na světlem aktivovaných plochách, kde jsou aplikovány FN® nátěry neusazují ve vnějším prostředí řasy ani plísně a v interiéru prováděné stěry prokázaly, že na nich nejsou prakticky žádné mikroorganismy (podmínkou je aktivace ultrafialovým zářením).

Mechanismus samočištění

FN® povrch se sám účinně čistí od prachu, sazí a mikrokapének mastnoty, které se jinak postupně na povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí usazují jako nános špíny. Samočistící funkce je působena dvěma mechanismy.

Tím prvním je fotokatalýza, která účinně rozloží všechny lepkavé organické složky mikroprachu, a tak mu zamezí pevně se přilepit na povrch a návazně pronikat do hloubky.

Druhým mechanismem je superhydrofilita světlem aktivovaného fotokatalytického povrchu fotokatalyzátoru. Kapénky vody se na něm roztečou do souvisle vrstvičky, po níž další voda snadno stéká a unáší sebou prachové částice špíny, které fotokatalýza zbavila lepkavých organických složek.

V důsledku kombinace fotokatalytického efektu se superhydrofilitou pak na povrchu tvořeném TiO2 fotokatalyzátorem neulpívá špína. Její organické složky jsou spáleny fotokatalýzou a anorganické prachové zbytky jsou pak z povrchu snadno odstraněny v důsledku působení deště a větru.

Ochrana proti ničivým účinkům ultrafialového záření

Působení ultrafialového záření je jedním z hlavních vlivů, které působí degradaci pojiva nátěrových hmot a fasádních stěrek. To vede k jejich postupnému rozpadu.

Funkční nátěry FN® obsahují velké množství fotoaktivního oxidu titaničitého. Jeho nanokrystaly pohlcují ultrafialové záření (UV).  Díky jejich vysoké koncentraci nepronikne přes nátěrovou vrstvu k podkladu, na němž jsou FN® nátěry aplikovány, prakticky žádné UV.

Snadné odstranění výtvorů sprejerů

Jedna základní nátěrová vrstva FN®1 + 5 nátěrových vrstev FN®2 vytváří povrch, na který se obtížně nanáší barvy s organickými ředidly nebo fixy. Vytvořené čmáranice lze snadno odstranit mechanicky s pomocí tlakové vody a kartáče bez chemických rozpouštědel a poškození podkladu.

FN® vrstva účinně absorbuje velké množství barvy ze spreje a tím snižuje barevnou sytost vytvářené čáry (zvyšuje spotřebu spreje), Speciální sprejerská fixa po pár tazích přestává psát, protože se obalí nátěrem. Barva zůstává v povrchové FN® vrstvě a nepenetruje dál do hloubky fasády. Čmáranice jsou proto odstranitelné i po delší době. FNsup>® vrstva je mimořádně prodyšná a nebrání odvětrávání podkladu. FN® nátěry mohou být použity i na památkově chráněných objektech. Ochranná vrstva není průhledná a po odstranění graffiti musí být znovu obnovena.

Materiály vykazující fotokatalytickou účinnost jsou schopny čistit vzduch od široké škály v něm rozptýlených organických i některých anorganických látek (například oxidy dusíku (NOx) a oxidy síry (SOx).

Pokud se molekula, nebo mikroskopická prachová částice, dotkne světlem aktivovaného fotokatalytického povrchu dojde k její oxidaci vzdušným kyslíkem a v konečném efektu dojde k jejímu rozložení až na základní minerální součásti (zejména H2O a CO2). Vzduch je čištěn tím, že zapáchající nebo nebezpečné organické látky jsou přeměněny na molekuly vody a oxidu uhličitého.

Drtivá většina nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem dosahuje účinnosti menší než 1%. Jejich efekt pro čištění vzduchu v praktickém provozu je proto zcela zanedbatelný a neměřitelný. Nátěry FN® vykazují mimořádně vysokou fotokatalytickou účinnost – 20- 50% (v závislosti na typu nátěru, podkladu a konkrétních podmínkách jako jsou např. teplota a vlhkost).

Tato účinnost je doložena řadou laboratorních testů provedených AV ČR, VŠCHT, VŠB. Proto je možno technologii FN® nátěrů využít pro efektivní čištění vzduchu jak v interiérech, tak i pro zlepšování kvality ovzduší v oblastech znečištěných automobilovou dopravou a průmyslem a lokálním topením.